โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วง พัทยา – มาบตาพุด

จุดเริ่มต้นโครงการ : กม.2+300 และ กม.0+000

จุดสิ้นสุดโครงการ : กม.33+450 และ กม.6+900

รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างฯ

ความเป็นมาของโครงการฯ

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 โดยเป็นเส้นทางต่อเนื่องมาจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี ที่เปิดใช้เพื่อการจราจรแล้ว และช่วงชลบุรี – พัทยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์และมีระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 36 มีปริมาณการจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น กระทรวงคมนาคมโดย กรมทางหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงกำหนดให้มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโครงข่าย ทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก อันจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจของไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการโดยศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 สำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2555 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557