ที่ กท./ส.๘/๒๕๖๐ สอบราคางานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ที่ด่านฯทับช้าง ๒ ช่องที่ ๑ ด่านขาออก