แนะนำจากผู้ใช้ทางและแนวทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง 1

แนะนำจากผู้ใช้ทางและแนวทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง

ภายหลังการเปิดระบบปิดของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา