คณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “The Use of Sprayable Waterproofing Membranes”

ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

2033

ดาวน์โหลด