แผนผังการบริหารองค์กร

แผนผังการบริหารองค์กร

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80

 

แผนผังผู้บริหาร

board-of-directors-1-page-001

นาย โกสินทร์ เจติยานนท์
ผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นายภูวนัฐ  ไพบูลย์สิน
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1

นายทรงยศินทร์  ชนปทาธิป
ผอ.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

นายพงศ์เทพ  ทองพัฒน์
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2

นางอำพร  กระต่ายจันทร์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายได้

นายสุวิชาณ  สุระบาล
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3

นางสาวดวงสุดา ภูห้องไสย
ผอ.ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง

นายภูวนัฐ ไพบูลย์สิน
ผอ.กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นายสมบัติ ประภพรัตนกุล
ผอ.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 2

นางอรนุช ไชยวงศ์น้อย
ผอ.ฝ่ายบริหาร

นายสฤษดิ์ ชูอิสสระ
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีอำนวยการจราจร

นายประทิ่น คงสุวรรณ
ผอ.ส่วนซ่อมบำรุง

นายเผชิญ หุนตระนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

นายวิชชา เกษสมบูรณ์
ผอ.กลุ่มโครงการสัมปทาน