วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ให้บริการระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง มุ่งเน้นความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจมากกว่าเป็นแค่เส้นทางที่ไปสู่จุดหมายปลายทาง”

พันธกิจ

ให้บริการด้านขนส่งทางบกด้วยระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 บัญญัติว่า เงินค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพานที่เก็บได้และเงินค่าปรับเนื่องจากการกระทําผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใช้ได้เฉพาะ กับทางหลวงและสะพาน ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน

  2. การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน

  3. งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

  4. การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output)

๑. การพัฒนาและการบริหารจัดการทางด้านบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบชั่งน้ำหนักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา

ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงระหว่างเมืองด้วยความปลอดภัย

๒. ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสุข ได้รับบริการบนทางหลวงพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

๓. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์