โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บาพลี

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9ตอน บางปะอิน - บางพลี 

(ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 9) ระหว่าง  กม.0+800.000 - 24+600.000 และ กม.25+300.000 - 40+700.000  รวมระยะทาง 40.830 กิโลเมตร

 ทาง หลวงพิเศษหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก) ระยะทางยาว 65.325 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (พหลโยธิน) กม.54+500    อำเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34   สายบางนา - ตราด กม.9+000    ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างด้วยเงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น    (OECF)      โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการขนส่งรอบนอกกรุงเทพมหานคร     เพื่องรองรับการขยายตัวด้านความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว    โดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษควบคุมการเข้า - ออก     มีกำแพงรั้งกั้นตลอดจุดตัดกับทางหลวงสายต่างๆ   ก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ และ สะพานลอยข้ามทางแยกเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ข้างละ 2 ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2540 

picture3

         เนื่องจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ที่มีความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงสู่ภาคต่างๆของประเทศซึ่งมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นมากและในการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น    กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม  จึงได้วางโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรของทางหลวงพิเศษ มายเลข 9  จากเดิม  4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางประจำปี 2551  ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรเดิม   โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 9 ส่วน

                เมื่อ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษสายหลักที่จะรองรับปริมาณการจราจรจากภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญของประเทศ รวมทั้งการเดินทางสู่ภาคใต้โดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  นำมาสู่การแข่งขัน    และ การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศต่อไปเป็น การก่อสร้างขยายช่องจราจรเดิมจาก 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร   เป็น 8 ช่องจราจร ไป-กลับข้างละ 4 ช่องจราจร   กว้างช่องจราจรละ  3.60 เมตร   ไหล่ทางด้านมนกว้าง 1.50 เมตร    ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3.00 เมตรโดยมีกำแพงคอนกรีต Barrier กั้นกลางระหว่างสองคันทาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง