กรมบัญชีกลาง ที่ กค0416.4/ว102 ลว.20 มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 1

ดาวน์โหลด