กรมประมงมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน เคยเป็นข้าราชการพลเรือนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมง 20 อัตรา

16

ดาวน์โหลด