กระทรวงการคลัง ที่ กค.0408.4/ว35 ลว.2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณี

ดาวน์โหลด