ขอเชิญร่วมส่งโครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพหรือโครงการปรับปรุงมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพที่มีแผนงานชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร ประจำปี 2563

2141

ดาวน์โหลด