ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2)

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหน

ดาวน์โหลด