คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว83 ลว.11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้ร

ดาวน์โหลด