ที่กท./eb.7/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง และอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ อาคาร TYPE B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์