แจ้งเวียนคำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity plan: BCP)

แจ้งเวียนคำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษา

ดาวน์โหลด