โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2

4576

ดาวน์โหลด