โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช) และจุดเสี่ยงใรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่1 – รุ่นที่4

4577

ดาวน์โหลด