งาน Control Room

กลุ่มเทคโนโลยีอำนวยการจราจร

หน่วยงานภายใน

  • ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ฝ่ายศูนย์บริการข้อมูล

  • ฝ่ายศูนย์ควบคุมกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1586 กด 7

  • ให้บริการข้อมูลเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือ กรณีรถเสีย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ และช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  • รับผิดชอบในการบริหารจัดการจราจร ทางหลวงพิเศษหมายเลข๗(กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ทางหลวงพิเศษหมายเลข๙ (บางปะอิน - บางพลี)

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยผ่านระบบควบคุมการจราจร อาคารศูนย์ควบการจราจร (CCB ลาดกะบัง)

สายทางในความรับผิดชอบ

รับผิดชอบเส้นทางทั้งหมด ๑๔๖กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ไปจนถึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี รวมระยะทางทั้งหมด 82 กิโลเมตร 

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางปะอินไปจนถึงทางแยกถนนบางนา - ตราด รวมระยะทางทั้งหมด 63 กิโลเมตร