เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP
1 2 3 11