แผนผังการบริหารองค์กร

แผนผังการบริหารองค์กร

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80

ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

อำนาจหน้าที่

 • รับผิดชอบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งทางหลวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษางานทาง สะพาน และระบบต่าง ๆ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุน   ในกิจการของรัฐ

 • บริหารจัดการงานก่อสร้างติดตั้งระบบต่าง ๆ บนโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลระบบควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัย

 • บริหารการเงินและบัญชี เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตรวจสอบรายได้ รวมทั้งกำกับ ดูแล วางแผน ตรวจสอบ และพัฒนางานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • บริหารจัดการ กำกับ และบูรณาการข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอำนวยการจราจรของศูนย์บัญชาการกลาง (CCB)

 • บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงสัมปทาน และโครงการที่เอกชนร่วมลงทุน    ในกิจการของรัฐ

 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแลการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายสื่อสาร

 • ดำเนินการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 • วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา
ผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นายภูวนัฐ  ไพบูลย์สิน
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1

นายทรงยศินทร์  ชนปทาธิป
ผอ.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

นายพงศ์เทพ  ทองพัฒน์
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2

นางอำพร  กระต่ายจันทร์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายได้

นายสุวิชาณ  สุระบาล
รองผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3

นางสาวดวงสุดา ภูห้องไสย
ผอ.ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง

นายภูวนัฐ ไพบูลย์สิน
ผอ.กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นายสมบัติ ประภพรัตนกุล
ผอ.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 2

นางอรนุช ไชยวงศ์น้อย
ผอ.ฝ่ายบริหาร

นายสฤษดิ์ ชูอิสสระ
ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีอำนวยการจราจร

นายประทิ่น คงสุวรรณ
ผอ.ส่วนซ่อมบำรุง

นายเผชิญ หุนตระนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

นายวิชชา เกษสมบูรณ์
ผอ.กลุ่มโครงการสัมปทาน