คณะกรรมการบริหารเงินทุน


ชื่อ


ตำแหน่ง

   1. อธิบดีกรมทางหลวง

ประธานคณะกรรมการ

   2. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

กรรมการ

   3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

   4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการ

   5. นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม

กรรมการ

   6. นายเทพฤทธิ์ แก้วบุญมี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

   7. นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

   8. ผู้บริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ