คณะกรรมการบริหารเงินทุน


ชื่อ


ตำแหน่ง

   1. อธิบดีกรมทางหลวง

ประธานคณะกรรมการ

   2. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง

รองประธาน

   3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

   4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการ

   5. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม

กรรมการ

   6. นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

   7. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

กรรมการ

   8. ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  กรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ