คณะกรรมการบริหารเงินทุน


ชื่อ


ตำแหน่ง

   1. อธิบดีกรมทางหลวง

ประธานคณะกรรมการ

   2. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

รองประธาน

   3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

   4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ

กรรมการ

   5. นายวิศาล วัชรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม

กรรมการ

   6. น.ส.พจนี   สุทธิอาจ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

   7. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

กรรมการ

   8. ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  กรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ