วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงข่าย เชื่อมโยงระบบขนส่งสู่ภูมิภาค สร้างความประทับใจ สะดวก ปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษและเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.กำกับ ดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการและการให้บริการในทุกมิติ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมในทุกมิติ

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 บัญญัติว่า เงินค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพานที่เก็บได้และเงินค่าปรับเนื่องจากการกระทําผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใช้ได้เฉพาะ กับทางหลวงและสะพาน ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน

  2. การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน

  3. งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

  4. การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output)

๑. การพัฒนาและการบริหารจัดการทางด้านบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบชั่งน้ำหนักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา

ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงระหว่างเมืองด้วยความปลอดภัย

๒. ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสุข ได้รับบริการบนทางหลวงพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

๓. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมายการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษด้วยความปลอดภัย
2. ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสุข ได้รับบริการบนทางหลวงพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
3. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษได้สะดวก รวดเร็ว

สมรรถนะหลักองค์กร

มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง บำรุงรักษา ทางและสะพาน การซ่อมแซมอุปกรณ์ และเพื่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ระบบตรวจสอบน้ำหนัก ระบบไฟฟ้าและโครงข่ายสื่อสาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการเส้นทางการจราจร และการให้บริการทางหลวงพิเศษ

ค่านิยมองค์กร

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีค่านิยมองค์กร ได้แก่ 4G ประกอบด้วย

G1 - Good Knowledge and Experience องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
G2 - Good Technology and Communication ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
G3 - Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
G4 - Good Service and Environment ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษาสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ DOH ประกอบด้วย

D - Deliver good service มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
O - Obligation to governance ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง
H - High accountability มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร (38MB)