วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมุ่งมั่นเปิดขยายเส้นทาง เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สร้างความพึงพอใจด้านการเดินทางและโลจิสติกส์เพื่อความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัย เป็นระบบ ยุติธรรม เน้นผลประโยชน์ของส่วนรวม”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
2. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาเศรษฐกิจอาเซียน
3. กำกับ ดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหาร สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 บัญญัติว่า เงินค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพานที่เก็บได้และเงินค่าปรับเนื่องจากการกระทําผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใช้ได้เฉพาะ กับทางหลวงและสะพาน ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน

  2. การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน

  3. งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

  4. การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน

 

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output)

๑. การพัฒนาและการบริหารจัดการทางด้านบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบชั่งน้ำหนักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา

ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงระหว่างเมืองด้วยความปลอดภัย

๒. ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสุข ได้รับบริการบนทางหลวงพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

๓. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมายการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงระหว่างเมืองด้วยความปลอดภัย
2. ประชาชนผู้ใช้ทางมีความสุข ได้รับบริการบนทางหลวงพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
3. ประชาชนผู้ใช้ทางเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้สะดวก รวดเร็ว

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้ใช้ทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวงพิเศษให้มากกว่าการเป็นเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายปลายทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง (Safety) อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO-High Performance Organization) อย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน