อำนวยความปลอดภัย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีมาตรการและบริการในการอำนวยความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางตลอดสายทาง 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้ทางมั่นใจในความสะดวก ปลอดภัย ตลอดการเดินทาง

การให้บริการกู้ภัย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีการให้บริการด้านงานกู้ภัยตลอดสายทาง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 ศูนย์ปฎิบัติ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สายทางทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความปลอดภัย และช่วยเหลือผู้ใช้ทางในยามฉุกเฉิน เช่น กรณีเครื่องยนต์ขัดข้อง ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ และนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทาง ในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุ เช่น รถชน ยางระเบิด รถไฟไหม้ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนสายทาง ในลักษณะต่างๆ ซึ่งชุดปฎิบัติกู้ภัยมอเตอร์เวย์ สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วและบรรเทาเหตุได้อย่างทันท่วงที

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television System, CCTV)

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตลอดสายทางทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อตรวจตราสภาพการจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ บนสายทาง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง ทำให้ผู้ใช้ทางสามารถมั่นใจได้ถึงระบบความปลอดภัย และความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ตลอดสายทาง

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System, ETS)

มอเตอร์เวย์มีระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตลอดสายทางทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ทางกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ในกรณีที่ผู้ใช้ทางต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนสายทาง รถขัดข้อง หรือพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติบนเส้นทางมอเตอร์เวย์

ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign, VMS)

ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ ช่วยบอกและแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อแนะนำและเตือนผู้ใช้ทาง ให้สามารถใช้ทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัยตลอดการเดินทางบนสายทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ระบบป้ายสัญญาณปรับได้ (Matrix Sign, MS)

ระบบป้ายสัญญาณปรับได้ ช่วยแสดงสัญญาณลักษณะและเครื่องหมายจราจรที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร สภาพอากาศและช่วยอำนวยความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก มีหน้าที่คอยตรวจสอบ คัดกรอง รถบรรทุกที่เข้าใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นผิวการจราจร ซึ่งจะไม่อนุญาติให้รถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดวิ่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง