กท/eb.๑๓/๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบบันทึกเหตุการณ์รถฝ่าฝืน (DVES)ระบบ บันทึกเหตุการ์ในตู้เก็บเงิน (Booth CCTV) และระบบบันทึกเหตุการณ์ในช่องทางอัตโนมัติ (ETC)บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)