กท/eb.๑๔/๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนทดแทนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระวังภัย บริเวณด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี ด้วยวิธีราคาประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bindding)