กท/eb.๑๖/๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)