กท/eb.๑๕/๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบอำนวยการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)