กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดในเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้