กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ร่วมใจอนุรักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าพื้นเมือง

นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่นไทยให้คงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย