การกำหนดอัตราความเร็ว

การกำหนดอัตราความเร็ว

    กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

ให้กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

กำหนดความเร็ว บน motorways