การพักชำระหนี้เงินต้นและการให้กู้เงินช่วยเหลือในช่วงโรคระบาด COVID-19

📣📣ประกาศ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ทุกท่าน📣📣
💵 การพักชำระหนี้เงินต้นในช่วงโรคระบาด COVID-19
รายละเอียดดังนี้ 👇
<<ดาวน์โหลด>>

💵 การให้กู้เงินช่วยเหลือในช่วงโรคระบาด COVID-19
รายละเอียดดังนี้ 👇
<<ดาวน์โหลด>>