ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การคุณธรรม

คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การคุณธรรม

Download