ชื่นชมเจ้าหน้าที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มีความประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขอยกย่องและชื่นชม นายนารินทร์ บังจันทร์ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา ที่มีความประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ทางและส่งมอบคืนแก่เจ้าของ🎉