ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่

เธเธˆ.4_6140_เธซเธ˜เธˆ.

ดาวน์โหลด