ที่ กท./be.38/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

_