ที่ กท./be.39/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 .