ที่ กท./eb.10/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)