ที่ กท./eb.11/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟองอากาศ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)