ที่ กท./eb.11/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าสื่อสาร ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคาร CCB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)