ที่ กท./eb.12/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น(M-Flow) ระยะที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)