ที่ กท./eb.12/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการู้ใช้ทางด่านฯ ด้านขาเข้าระบบ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4