ที่ กท./eb.13/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับวิทยุ ระบบ VFH/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)