ที่ กท./eb.13/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow (M-Flow System Infrastructure) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)