ที่ กท./eb.13/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)