ที่ กท./eb.14/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)