ที่ กท./eb.14/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)