ที่ กท./eb.15/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุบัติการณ์ (Decision Support System : DSS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)