ที่ กท./eb.17/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง Guardrail ป้องกันอุบัติเหตุพัดตกจากราวสะพานบริเวณต่างระดับทับช้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)