ที่ กท./eb.17/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมจราจรกลางพัทยา(CCB พัทยา) เพื่อรองรับการบริการ M-Flow One Stop Service บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)