ที่ กท./eb.17/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)